Board Pagination 1 2 3
/ 3
 1. 12보석(9): 지도자는 영성의 대가(대가)

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 33:17-23 설교일 :2018-03-11
  Read More
 2. 3,4부_백성을 개 돼지로 본 바로 file

  설교자 :김영한 목사 본문 :출애굽기 10:19-29 설교일 :2016-07-17
  Read More
 3. 웰빙&힐링 제5계명(2): 아! 아하! 하하! file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:12 설교일 :2015-05-10
  Read More
 4. 웰빙&힐링 십계(18): 제10계명 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:17 설교일 :2015-04-19
  Read More
 5. 웰빙&힐링 십계(17): 제9계명 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:16 설교일 :2015-04-12
  Read More
 6. 웰빙&힐링 십계(16): 제8계명 (2) file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:15 설교일 :2015-03-22
  Read More
 7. 웰빙&힐링 십계(15): 제8계명 file

  설교자 :권성수목사 본문 :출애굽기 20:15 설교일 :2015-03-15
  Read More
 8. 웰빙&힐링 십계(14): 제7계명(2) file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:14 설교일 :2015-03-08
  Read More
 9. 웰빙&힐링 십계(13) : 제7계명 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:14 설교일 :2015-03-01
  Read More
 10. 웰빙&힐링(12) : 제 6계명(2) file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:13 설교일 :2015-02-22
  Read More
 11. 웰빙&힐링(11) : 제 6계명 : 살인하지 말라 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:13 설교일 :2015-02-15
  Read More
 12. 웰빙&힐링(10) : 제 5계명 : 네 부모를 공경하라 file

  설교자 :권성수목사 본문 :출애굽기 20 : 12 설교일 :2015-02-08
  Read More
 13. 웰빙&힐링(9): 새 언약의 안식일 file

  설교자 :권성수목사 본문 :출애굽기 20:8-11 설교일 :2015-02-01
  Read More
 14. 웰빙&힐링(8): 제 4계명 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:8-11 설교일 :2015-01-25
  Read More
 15. 제3계명(2): 서원과 서약 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:7 설교일 :2015-01-18
  Read More
 16. 웰빙&힐링 십계(6): 제3계명(1) file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:7 설교일 :2015-01-11
  Read More
 17. 웰빙&힐링 십계(5): 제2계명 (2) file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:4-6 설교일 :2014-12-28
  Read More
 18. 웰빙&힐링 십계(4): 제2계명 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:4-6 설교일 :2014-12-21
  Read More
 19. 웰빙&힐링 십계(3): 제1계명(2) file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:3 설교일 :2014-12-14
  Read More
 20. 웰빙과 힐링의 십계(2): 제1계명 file

  설교자 :권성수 목사 본문 :출애굽기 20:3 설교일 :2014-11-30
  Read More